ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Απόσπασμα καταστατικού

της συσταθείσας αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

με την επωνυμία «Πολιτεία Δικαίου»

 

Την 24η Οκτωβρίου 2011, συστάθηκε στην Αθήνα η αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Πολιτεία Δικαίου» και τον διακριτικό τίτλο «Πολιτεία Δικαίου - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Αθηνών». 

Ιδρυτικά Μέλη

Ιδρυτικά μέλη αυτής είναι οι συνυπογράφοντες το Καταστατικό:

Ιωάννης Καράκωστας του Κωνσταντίνου & Αντώνιος Καρατζάς του Χαραλάμπους. 

Έδρα - Νομικό Καθεστώς

1. Η «Πολιτεία Δικαίου» είναι αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα την Αθήνα.

2. Η εταιρία έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία, δεν επιδιώκει, ούτε διανέμει κέρδη, έχει, όμως, σύμφωνα με το άρθρο 784 ΑΚ, ξεχωριστή νομική προσωπικότητα και τα έσοδά της από τις δραστηριότητές της χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επίτευξη των καταστατικών της στόχων.

3. Ως προς την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία της, διέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού της και των άρθρων 741 και επ. του ΑΚ.

4. Η εταιρία είναι ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο και η λειτουργία της δεν υπόκειται στην εποπτεία ή τον έλεγχο οποιοσδήποτε Δημόσιας Αρχής (πλην, των περιπτώσεων που ορίζονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο), Πολιτικού Κόμματος ή Ομίλου οικονομικών ή εμπορικών συμφερόντων. Σε κάθε περίπτωση, οι δραστηριότητες της διέπονται από το νόμο και τις κείμενες διατάξεις.

5. Η εταιρία μπορεί να δημιουργεί Γραφεία, ή και Παραρτήματα με ή χωρίς ξεχωριστή νομική προσωπικότητα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και να συμμετέχει σε άλλα νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν, συναφείς προς αυτό σκοπούς.

6. Στην «Πολιτεία Δικαίου» μπορούν να εγγραφούν ως εταίροι φυσικά πρόσωπα.

 

Σκοπός - Δραστηριότητα

1. Σκοπός της «Πολιτείας Δικαίου» είναι η διαρκής καλλιέργεια και ανάπτυξη της νομικής επιστήμης, καθώς και των κοινωνικών επιστημών γενικότερα, η προαγωγή και η εξύψωση των νομικών σπουδών, η αναβάθμιση του νομικού λόγου και η εμπέδωση υψηλού επιπέδου νομικού πολιτισμού.

2. Η εκπλήρωση του καταστατικού σκοπού επιδιώκεται ιδίως με:

α) τη διοργάνωση νομικών και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, όπως συνεδρίων, διαλέξεων, ημερίδων, συζητήσεων, στρογγυλών τραπεζών, εκδόσεων επιστημονικών φυλλαδίων,

β) τη διοργάνωση λογοτεχνικών και άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων (βιβλιοπαρουσιάσεις, θεατρικές ή μουσικές παραστάσεις) σχετιζομένων άμεσα με τη νομική επιστήμη και τον νομικό λόγο, αλλά και τον ευρύτερο χώρο των γραμμάτων και των τεχνών με σκοπό την κατάδειξη των πολλαπλών διασυνδέσεων νομικής επιστήμης, κοινωνίας και πολιτισμού.

γ) τη χορηγία διαφόρων επιστημονικών δραστηριοτήτων που διοργανώνονται από φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της νομικής επιστήμης και άπτονται ή είναι συναφείς με αυτήν.

δ) τη χορήγηση υποτροφιών σε διακεκριμένους φοιτητές και νέους επιστήμονες για την παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων, σπουδών μεταπτυχιακού κύκλου και τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας στον τομέα της νομικής επιστήμης στην Ελλάδα και το Εξωτερικό καθώς και την επιχορήγηση οποιοσδήποτε άλλης εκπαιδευτικής δραστηριότητας σχετικής με τη νομική επιστήμη, όπως το Δ.Σ. κρίνει κατάλληλη. Έμφαση δίνεται στο ακαδημαϊκό υπόβαθρο των υποψηφίων και το αντικείμενο του εκάστοτε προγράμματος. Για τη χορήγηση των υποτροφιών δημοσιεύεται προκήρυξη όπου θα καθορίζονται ενιαύσια οι σχετικές προϋποθέσεις που οφείλουν να συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι. Η απόφαση για την προκήρυξη και τη χορήγηση των υποτροφιών έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του ΔΣ.

3. Για την επίτευξη των σκοπών της, η «Πολιτεία Δικαίου»:

α) Προμηθεύεται τον απαραίτητο για τη λειτουργία της εξοπλισμό,

β) Προωθεί την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργάζεται με άλλους ημεδαπούς ή αλλοδαπούς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, εθνικούς ή διεθνείς, του ιδίου ή συναφούς ενδιαφέροντος, και κυρίως με Εθελοντικές και μη-Κυβερνητικές οργανώσεις, Δημόσιες Αρχές, Οργανισμούς, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Ανεξάρτητους Επιστήμονες, Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αθλητικά Σωματεία, Επιχειρήσεις, Επαγγελματικές Ενώσεις, Συνδικαλιστικούς Φορείς, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Η εταιρία μπορεί να συνάπτει με τους ανωτέρω φορείς πρωτόκολλα συνεργασίας, στα οποία θα περιγράφονται τα αντικείμενα, οι τρόποι και το εν γένει περιεχόμενο της συνεργασίας,

γ) Σχεδιάζει και συντονίζει έρευνες και μελέτες που αναφέρονται στην περιοχή των ενδιαφερόντων του, ή συμμετέχει στην υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων, δράσεων, μελετών, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.

δ) Καθοδηγεί προγράμματα ενημέρωσης και διοργανώνει εκδηλώσεις από μόνο του ή σε συνεργασία με τους παραπάνω φορείς, του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια στους τομείς ενδιαφέροντος του από μόνο του ή σε συνεργασία με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

στ) Διοργανώνει συνέδρια και διαλέξεις για θέματα σχετικά με τους τομείς ενδιαφέροντος του και συμμετέχει σε αντίστοιχες εκδηλώσεις.

ζ) Συγκεντρώνει τις απαραίτητες πηγές, συγκροτεί βιβλιοθήκη και αρχείο υλικού, συνεργαζόμενο για το σκοπό αυτό με άλλους ημεδαπούς ή αλλοδαπούς δημόσιους ή ιδιωτικούς, μη κυβερνητικούς, φορείς. Για τον ίδιο σκοπό, συνδέεται με μία ή περισσότερες τράπεζες δεδομένων.

η) Εκδίδει δημοσιεύματα για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των μελετών του και την προβολή του ερευνητικού του έργου.

θ) Αναπτύσσει κάθε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους σκοπούς της.

Βρίσκεστε εδώ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ